(०२०) २६१३४८०६         कार्यालयीन वेळ : सोम. ते शुक्र. स. ९.४५ वा ते संध्या ६.१५ वा.

अं.क्र.कार्यालयाचे नावपददूरध्वनी क्र.ई-मेल
1 जि.प.पुणेमुख्य कार्यकारी अधिकारी0 
2 जि.प.पुणेअतिरीक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी020-26051478aceozppune@gmail.com
3 जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणाप्रकल्प संचालक020-26131784drda.pune@gamail.com
4 सामान्य प्रशासनउपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सा.प्र.)020-26134806dyceogad.punezp@gmail.com
5 अर्थ विभागमुख्य लेखा.व वित्त. अधिकारी020-26135426cafozppune@gmail.com
6 ग्रामपंचायत विभागउपमुख्य कार्यकारी अधिकार(ग्राम)020-26131984dyceovpt1.punezp@gmail.com
7 जि.प.पुणेसहाय्यक गटविकास अधिकारी020-26131984dyceovpt.punezp@gmail.com
8 कृषी विभाग जिल्हा कृषी विकास अधिकारी02026133626adozppune@gmail.com
9 जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी(पा.व स्व.)020-26052938nbazppune@gmail.com
10 महिला व बालकल्याण विभागजिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (महिला व बालविकास)020-26054299icdszppune@yahoo.co.in
11 बांधकाम विभाग दक्षिणकार्यकारी अभियंता (दक्षिण)020-26133425zppuneworkssouth@gmail.com
12 बांधकाम विभाग उत्तरकार्यकारी अभियंता (उत्तर)020-26133485worksnorth1@gmail.com
13 छोटे पाटबंधारे विभागजिल्हा जलसंधारण अधिकारी (छोपावि)020-26131605eemidzppune@gmail.com
14 प्राथमिक शिक्षण शिक्षणाधिकारी (प्राथ )020-26137144edupri.punezp@gmail.com
15 माध्यमिक शिक्षण शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक)020-26050733educationofficerseczppune@gmail.com
16 ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागकार्यकारी अभियंता (ग्रापापु)020-26055129eebnpune1@gmail.com
17 समाज कल्याण विभाग जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी020-26131774dswpfficezppune@gmail.com
18 आरोग्य विभाग जिल्हा आरोग्य अधिकारी020-26129965dhopune@gmail.com
19 यांत्रिकी विभागउपअभियंता (यांत्रिकी)020-26052771 
20 देखभाल दुरुस्ती विभागउप अभियंता (देखभाल दु.)020-26052771 
अं.क्र.कार्यालयाचे नावपददूरध्वनी क्र.ई-मेल
1 पंचायत समिती शिरूरगट विकास अधिकारी (वर्ग-१)02138-222121bdoshirur123@gmail.com
2 पंचायत समिती आंबेगावगट विकास अधिकारी (वर्ग-१)02112-222402 
3 पंचायत समिती आंबेगावप्र.गट विकास अधिकारी02133-244529bdoambagon2017@gmail.com
4 पंचायत समिती वेल्हाप्र.गट विकास अधिकारी02130-221222bdo.velhe11@gmail.com
5 पंचायत समिती भोरगट विकास अधिकारी (वर्ग-१)02113-222538bdobhor1@gmail.com
6 पंचायत समिती दौंडगट विकास अधिकारी (वर्ग-१)02117-224611bdodaund62@gmail.com
7 पंचायत समिती हवेलीगट विकास अधिकारी (वर्ग-१)020-26061053bdohaveli1@gmail.com
8 पंचायत समिती इंदापूरगट विकास अधिकारी (वर्ग-१)02111-223136bdo.indapur11@gmail.com
9 पंचायत समिती जुन्नरगट विकास अधिकारी (वर्ग-१)02132-222030junnarbdo@gmail.com
10 पंचायत समिती खेडगट विकास अधिकारी (वर्ग-१)02135-222043bdokhedpune@gmail.com
11 पंचायत समिती मावळगट विकास अधिकारी (वर्ग-१)02114-235442bdo.maval@gmail.com
12 पंचायत समिती मुळशीगट विकास अधिकारी (वर्ग-१)020-22943122bdomulshi2013@gmail.com
13 पंचायत समिती पुरंदरगट विकास अधिकारी (वर्ग-१)02115-222332bdopurandar@gmail.com
14 पंचायत समिती दौंडसहा. गट विकास अधिकारी 02138-222121bdoshirur123@gmail.com
15 पंचायत समिती वेल्हागट विकास अधिकारी (वर्ग-१)02130-221222bdo.velhe11@gmail.com
16 पंचायत समिती दौंडसहाय्यक गटविकास अधिकारी02138-222121bdoshirur123@gmail.com
17 पंचायत समिती हवेलीसहाय्यक गटविकास अधिकारी020-26061053bdohaveli@gmail.com
18 पंचायत समिती इंदापूरप्र.सहाय्यक गटविकास अधिकारी02111-223136bdoindapur11@gmail.com
19 पंचायत समिती जुन्नरसहाय्यक गटविकास अधिकारी02132-222030junnarbdo@gmail.com
20 पंचायत समिती खेडसहाय्यक गटविकास अधिकारी02135-222043bdokhedpune@gmail.com
21 पंचायत समिती मावळसहाय्यक गटविकास अधिकारी02114-235442bdo.maval@gmail.com
22 पंचायत समिती मुळशीसहाय्यक गटविकास अधिकारी020-22943122bdomulashi2013@gmail.com
23 पंचायत समिती पुरंदरसहाय्यक गटविकास अधिकारी02115-222332bdopurandar@gmail.com
24 पंचायत समिती शिरूरप्र.सहाय्यक गटविकास अधिकारी02138-222121bdoshirur123@gmail.com
25 पंचायत समिती आंबेगावसहाय्यक गटविकास अधिकारी02112-222402 
26 पंचायत समिती भोरसहाय्यक गटविकास अधिकारी02113-222538bdo.bhor1@gmail.com
27 पंचायत समिती बारामतीसहाय्यक गटविकास अधिकारी02112-222402bdo.baramati123@gmail.com
28 पंचायत समिती बारामतीगट विकास अधिकारी (वर्ग-१)02112-222402bdobaramati02@gmail.com