(०२०) २६१३४८०६         कार्यालयीन वेळ : सोम. ते शुक्र. स. ९.४५ वा ते संध्या ६.१५ वा.

श्री. रमेश बैस

मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य

श्री. एकनाथ शिंदे

मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य

श्री. देवेंद्र फडणवीस

मा. उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य

श्री अजित पवार

मा. उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य

श्री.गिरीश महाजन

मंत्री, ग्राम विकास विभाग, महाराष्ट्र राज्य

श्री. एकनाथ डवले

मा. प्रधान सचिव, ग्रामविकास व पंचायतराज विभाग, महाराष्ट्र राज्य

श्री सौरभ राव (भा.प्र.से.)

मा. विभागीय आयुक्त, पुणे महसूल विभाग

डॉ. राजेश देशमुख (भा.प्र.से.)

मा. जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी, पुणे