(०२०) २६१३४३१३         कार्यालयीन वेळ : सोम. ते शुक्र. स. ९.४५ वा ते संध्या ६.१५ वा.

श्री. रमेश बैस

मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य

श्री. एकनाथ शिंदे

मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य

श्री. देवेंद्र फडणवीस

मा. उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य

मा.श्री.गिरीश महाजन

मंत्री, ग्राम विकास विभाग, महाराष्ट्र राज्य

श्री. चंद्रकांत दादा पाटील

मंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण, महाराष्ट्र राज्य तथा पालकमंत्री, पुणे जिल्हा

श्री. राजेश कुमार

मा. अपर मुख्य सचिव, ग्राम विकास व पंचायती राज, महाराष्ट्र राज्य

श्री सौरभ राव (भा.प्र.से.)

मा. विभागीय आयुक्त, पुणे महसूल विभाग

डॉ. राजेश देशमुख (भा.प्र.से.)

मा. जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी, पुणे