(०२०) २६१३४८०६         कार्यालयीन वेळ : सोम. ते शुक्र. स. ९.४५ वा ते संध्या ६.१५ वा.

माहितीचा अधिकार

माहितीचा अधिकार आधीनियम,२००५ अन्वये माहिती मिळविण्यासाठीच्या अर्जाचा नमुना -

अर्ज नमुना अ

अर्ज नमुना ब

अर्ज नमुना क

महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोग -संकेतस्थळ

ग्रामस्थांची सनद

अं.क्र.कार्यालयाचे नावडाऊनलोड
1 सामान्य प्रशासन
2 अर्थ विभाग
3 ग्रामपंचायत विभाग
4 जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा
5 समाज कल्याण विभाग
6 आरोग्य विभाग
7 कृषी विभाग
8 महिला व बालकल्याण विभाग
9 शिक्षण विभाग प्राथमिक
10 शिक्षण विभाग माघ्यमिक
11 बांधकाम विभाग दक्षिंण
12 बांधकाम विभाग उत्तर
13 छोटे पाटबंधारे विभाग
14 ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग
15 पशुसंवर्धन विभाग
अं.क्र.कार्यालयाचे नावडाऊनलोड
1 जुन्नर
2 आंबेगाव
3 शिरुर
4 खेड
5 मावळ
6 मुळशी
7 हवेली
8 दौंड
9 पुरंदर
10 वेल्हा
11 भोर
12 बारामती
13 इंदापूर