(०२०) २६१३४८०६         कार्यालयीन वेळ : सोम. ते शुक्र. स. ९.४५ वा ते संध्या ६.१५ वा.

अं.क्र.नावविभागपदसंपर्कई-मेल
1 श्री. संतोष पाटील, भा.प्र.से.जि.प.पुणेमुख्य कार्यकारी अधिकारी0 
2 श्री. चंद्रकांत वाघमारेजि.प.पुणेअतिरीक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी020-26051478aceozppune@gmail.com
3 श्रीम.शालिनी अ.कडूजिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणाप्रकल्प संचालक020-26131784drda.pune@gamail.com
4 श्री. श्रीकांत खरातसामान्य प्रशासनउपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सा.प्र.)020-26134806dyceogad.punezp@gmail.com
5 श्री. महेश अवताडेअर्थ विभागमुख्य लेखा.व वित्त. अधिकारी020-26135426cafozppune@gmail.com
6 श्री.विजयसिंह नलावडेग्रामपंचायत विभागउपमुख्य कार्यकारी अधिकार(ग्राम)020-26131984dyceovpt1.punezp@gmail.com
7 श्रीम. भाग्यश्री भोसलेजि.प.पुणेसहाय्यक गटविकास अधिकारी020-26131984dyceovpt.punezp@gmail.com
8 श्री. अशोक बारकू पवारकृषी विभाग जिल्हा कृषी विकास अधिकारी02026133626adozppune@gmail.com
9 श्री. आप्पासाहेब गुजरजिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी(पा.व स्व.)020-26052938nbazppune@gmail.com
10 श्री.जामसिग बिजेसिंग गिरासेमहिला व बालकल्याण विभागजिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (महिला व बालविकास)020-26054299icdszppune@yahoo.co.in
11 श्री.बाबुराव पवारबांधकाम विभाग दक्षिणकार्यकारी अभियंता (दक्षिण)020-26133425zppuneworkssouth@gmail.com
12 श्री.शंकर दराडेबांधकाम विभाग उत्तरकार्यकारी अभियंता (उत्तर)020-26133485worksnorth1@gmail.com
13 श्री. गौरव बोरकरछोटे पाटबंधारे विभागजिल्हा जलसंधारण अधिकारी (छोपावि)020-26131605eemidzppune@gmail.com
14 श्री.संजय नाईकडेप्राथमिक शिक्षण शिक्षणाधिकारी (प्राथ )020-26137144edupri.punezp@gmail.com
15 श्री. भाऊसाहेब कारेकरमाध्यमिक शिक्षण शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक)020-26050733educationofficerseczppune@gmail.com
16 श्री. अमित पाथरवटग्रामीण पाणी पुरवठा विभागकार्यकारी अभियंता (ग्रापापु)020-26055129eebnpune1@gmail.com
17 श्री.प्रवीण कोरगंटीवारसमाज कल्याण विभाग जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी020-26131774dswpfficezppune@gmail.com
18 श्री. सचिन देसाईआरोग्य विभाग जिल्हा आरोग्य अधिकारी020-26129965dhopune@gmail.com
19 श्री.गणेश ढेरेयांत्रिकी विभागउपअभियंता (यांत्रिकी)020-26052771 
20 श्री.डी.एम. बिराजदारदेखभाल दुरुस्ती विभागउप अभियंता (देखभाल दु.)020-26052771