(०२०) २६१३४८०६         कार्यालयीन वेळ : सोम. ते शुक्र. स. ९.४५ वा ते संध्या ६.१५ वा.

राज्यातील पहिला गोदाम प्रकल्प "आढे"


व्हीजन पुणे


प्राचीन वाडे व गडांचे संवर्धन


समूहशाळा


घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प


जिल्हा परिषद पुणे वॉर रूम


वरिष्ठ वेतन श्रेणी लाभ


जिल्ह्यातील २४३ शिक्षकांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी मंजूर