(०२०) २६१३४८०६         कार्यालयीन वेळ : सोम. ते शुक्र. स. ९.४५ वा ते संध्या ६.१५ वा.

महत्वाची माहिती

अं.क्र.विभागशीर्षकदिनांकआकारडाऊनलोड
1 सामान्य प्रशासनजिल्हा परिषद पुणे कडील गट-क संवर्गातील पदभरती अनुषंगाने परिक्षार्थींसाठी मार्गदर्शक पुस्तिका- Marathi30/09/20231238KB
2 सामान्य प्रशासनजिल्हा परिषद पुणे कडील गट-क संवर्गातील पदभरती अनुषंगाने परिक्षार्थींसाठी मार्गदर्शक पुस्तिका-English30/09/2023210KB
3 सामान्य प्रशासनजिल्हा परिषद पुणे कडील गट-क पद भरती 2023 परीक्षेची Mock Link30/09/2023490KB
4 सामान्य प्रशासनसरळसेवा भरती प्रक्रिया २०२३ अंतर्गत संवर्गनिहाय प्राप्त अर्जांची माहिती12/09/2023402KB
5 सामान्य प्रशासनमार्च २०१९ व माहे ऑगस्ट २०२१ अपंग व इतर सुधारीत आरक्षणासह महाभरती अंतर्गत अर्ज केलेल्या उमेदवारांचे परीक्षा शुल्क परत करणेबाबत12/09/2023341KB
6 आरोग्य विभाग राआअ, शहरी आरोग्य अभियान व 15 व्या वित्त आयोगांतर्गत नागरी आरोग्यवर्धिनी केंद्राकरीता एमबीबीएस वैद्यकीय अधिकारी यांचे थेट मुलाखतीने पदभरतीबाबत11/09/2023355KB
7 आरोग्य विभाग राआअ अंतर्गत 18 संवर्गाची निवड व प्रतिक्षा यादी11/09/20235713KB
8 आरोग्य विभाग राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत वैद्यकीय अधिकारी आयुष युजी संवर्गा करीता मुलाखतीस पात्र उमेदवारांची यादी02/09/2023591KB
9 आरोग्य विभाग 15 व्या वित्त आयोग अंतर्गत नागरी आरोग्य वर्धिनी केंद्राकरिता आरोग्य सेवक पुरूष पदासाठी थेट मुलाखतीने पदभरतीबाबत31/08/2023469KB
10 आरोग्य विभाग 15 व्या वित्त आयोग अंतर्गत नागरी आरोग्य वर्धिनी केंद्राकरिता MBBS वैद्यकीय अधिकारी पदासाठी थेट मुलाखतीने पदभरतीबाबत31/08/2023387KB
11 सामान्य प्रशासनशुद्धीपत्रक ४ - सरळसेवा भरती प्रक्रिया २०२३ - जाहिरात क्रमांक ०१/२०२३24/08/2023236KB
12 सामान्य प्रशासनशुद्धीपत्रक ३ - सरळसेवा भरती प्रक्रिया २०२३ - जाहिरात क्रमांक ०१/२०२३23/08/2023135KB
13 सामान्य प्रशासनशुद्धीपत्रक १ - सरळसेवा भरती प्रक्रिया २०२३ - जाहिरात क्रमांक ०१/२०२३18/08/2023145KB
14 सामान्य प्रशासनशुद्धीपत्रक २ - सरळसेवा भरती प्रक्रिया २०२३ - जाहिरात क्रमांक ०१/२०२३20/08/2023160KB
15 आरोग्य विभाग जिल्हा आरोग्य सोसायटी, जिल्हा परिषद पुणे अंतर्गत कंत्राटी पदभरती जाहिरात18/08/20234791KB
16 आरोग्य विभाग राआअ अंतर्गत मुलाखतीस पात्र उमेदवारांच्या यादीबाबतचे शुद्धीपत्रक17/08/2023619KB
17 आरोग्य विभाग राआअ अंतर्गत १८ संवर्गाची मुलाखतीस पात्र उमेदवारांची यादी14/08/20233150KB
18 आरोग्य विभाग राआअ अंतर्गत २५ संवर्गाची अंतिम पात्र व अपात्र यादी14/08/20239821KB
19 आरोग्य विभाग राआअ अंतर्गत 9 संवर्गाची पात्र व अपात्र यादी11/08/202311493KB
20 आरोग्य विभाग राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत २५ संवर्गाची पात्र अपात्र यादी प्रसिद्ध करणेबाबत.25/07/202340147KB
21 आरोग्य विभाग राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत 9 संवर्गाची निवड व प्रतिक्षा यादी प्रसिद्ध करणेबाबत.18/07/20232066KB
22 आरोग्य विभाग आरोग्य सेवक महिला संवर्गाची दि. १-१-२०२३ रोजीची तात्पुरती सेवाजेष्ठता यादी10/07/202312270KB
23 आरोग्य विभाग आरोग्य सहाय्यक महिला संवर्गाची दि. १-१-२०२३ रोजीची तात्पुरती सेवाजेष्ठता यादी10/07/20234074KB
24 आरोग्य विभाग औषध निर्माण अधिकारी संवर्गाची दि. १-१-२०२३ रोजीची तात्पुरती सेवाजेष्ठता यादी10/07/20232760KB
25 आरोग्य विभाग आरोग्य पर्यवेक्षक संवर्गाची दि. १-१-२०२३ रोजीची तात्पुरती सेवाजेष्ठता यादी10/07/2023978KB
26 आरोग्य विभाग प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ संवर्गाची दि. १-१-२०२३ रोजीची तात्पुरती सेवाजेष्ठता यादी10/07/2023 
27 आरोग्य विभाग आरोग्य सहाय्यक पुरुष संवर्गाची दि. १-१-२०२३ रोजीची तात्पुरती सेवाजेष्ठता यादी10/07/20237192KB
28 आरोग्य विभाग आरोग्य सेवक पुरुष संवर्गाची दि. १-१-२०२३ रोजीची तात्पुरती सेवाजेष्ठता यादी10/07/20235498KB
29 आरोग्य विभाग रा आ अ अंतर्गत 9 संवर्गाची मुलाखत यादी23/06/20232308KB
30 सामान्य प्रशासनदिनांक 22/०५/२०२३ अखरेच्या प्राप्त प्रस्तावांपैकी अनुकंपा नियुक्तीसाठी अपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त असलेमुळे प्रलंबित ठेवणेत आलेल्या उमेदवारांची तात्पुरती प्रतिक्षासूची21/06/20233460KB
31 सामान्य प्रशासनदिनांक २२/०५/२०२३ अखरेच्या प्राप्त प्रस्तावांपैकी अनुकंपा नियुक्तीसाठी परिपूर्ण प्रस्ताव सादर केलेल्या पात्र उमेदवारांची तात्पुरती प्रतिक्षासूची21/06/20236658KB
32 आरोग्य विभाग रा आ अ अंतर्गत जाहिरात शुद्धिपत्रक ३०.०५.२०२३30/05/202365KB
33 प्राथमिक शिक्षण पदवीधर शिक्षक दि. ०१-०१-२०२३ ची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी एकत्रित व विषयनिहाय29/05/202359117KB
34 आरोग्य विभाग राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदभरती जाहिरात मे 202327/05/20232001KB
35 सामान्य प्रशासनकनिष्ठ सहाय्यक लिपिक यांच्या प्रशासकीय, विनंती आणि आपसी सर्वसाधारण बदल्या सन २०२३ आदेश साप्रवि संवर्ग24/05/2023924KB
36 प्राथमिक शिक्षण मनपा नपा हद्दीतील मुख्याध्यापक यादी 1824/05/20231242KB
37 प्राथमिक शिक्षण मनपा नपा हद्दीतील उपशिक्षक यादी 46124/05/20232028KB
38 प्राथमिक शिक्षण मनपा नपा हद्दीतील पदवीधर शिक्षक यादी 104 उर्दू 224/05/20231769KB
39 सामान्य प्रशासनसहाय्यक प्रशासन अधिकारी, विस्तार अधिकारी सांख्यिकी,कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी, वरिष्ठ सहाय्यक लिपिक,कनिष्ठ सहाय्यक लिपिक यांच्या प्रशासकीय, विनंती आणि आपसी सर्वसाधारण बदल्या सन २०२३ आदेश साप्रवि संवर्ग19/05/20233977KB
40 आरोग्य विभाग आरोग्य पर्यवेक्षक संवर्ग बदली अंतिम वास्तव सेवाजेष्ठता यादी17/05/20232609KB
41 आरोग्य विभाग कुष्ठरोग तंत्रज्ञ संवर्ग बदली अंतिम वास्तव सेवाजेष्ठता यादी17/05/2023841KB
42 आरोग्य विभाग औषध निर्माण अधिकारी संवर्ग बदली अंतिम वास्तव सेवाजेष्ठता यादी17/05/20234038KB
43 आरोग्य विभाग आरोग्य सेवक पुरुष संवर्ग बदली अंतिम वास्तव सेवाजेष्ठता यादी17/05/20235851KB
44 आरोग्य विभाग आरोग्य सेवक महिला संवर्ग बदली अंतिम वास्तव सेवाजेष्ठता यादी17/05/202314055KB
45 आरोग्य विभाग आरोग्य सहाय्यक महिला संवर्ग बदली अंतिम वास्तव सेवाजेष्ठता यादी000117/05/20235450KB
46 आरोग्य विभाग आरोग्य सहाय्यक पुरुष संवर्ग बदली अंतिम वास्तव सेवाजेष्ठता यादी000117/05/20238490KB
47 प्राथमिक शिक्षण सर्वसाधारण बदल्या २०२३ विस्तार अधिकारी शिक्षण वर्ग ३ श्रेणी २ व श्रेणी ३ संवर्गाची अंतिम वास्तव्य जेष्ठता यादी15/05/20234100KB
48 प्राथमिक शिक्षण सर्वसाधारण बदल्या २०२३ केंद्रप्रमुख संवर्गाची अंतिम वास्तव्य जेष्ठता यादी15/05/20233850KB
49 बांधकाम विभाग दक्षिणकनिष्ठ अभियंता /शाखा अभियंता सर्वसाधारण बदल्या सन २०२३ अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी15/05/20234083KB
50 बांधकाम विभाग दक्षिणअंतिम जेष्ठता यादी स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक बदल्या सन २०२३15/05/20231667KB
51 सामान्य प्रशासनसर्वसाधारण बदल्या २०२३ - वि. अ. सां / स.प्र.अ./ क. प्र.अ. / व. स. /क. स. प्रशासकीय व विनंती बदल्यांची अंतिम वास्तव्य जेष्ठता यादी15/05/202320362KB
52 पशुसंवर्धन विभागजिल्ह परिषद पुणे पाझर तलाव लिलाव जाहिरात माहिती व अर्ज नमुना10/05/20236290KB
53 आरोग्य विभाग आरोग्य सहाय्यक महिला या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची तात्पुरती वास्तव्य सेवाजेष्ठता यादी07/05/20231933KB
54 आरोग्य विभाग आरोग्य सेवक महिला या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची तात्पुरती वास्तव्य सेवाजेष्ठता यादी07/05/20232027KB
55 आरोग्य विभाग आरोग्य सहाय्यक पुरुष या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची बदलांची तात्पुरती वास्तव्य सेवाजेष्ठता यादी07/05/20231251KB
56 आरोग्य विभाग आरोग्य विभागाकडील MPW - सन 2023 च्या सर्वसाधारण बदल्यांची तात्पुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी05/05/20235617KB
57 प्राथमिक शिक्षण केंद्र प्रमुख बदली तात्पुरती यादी04/05/20235572KB
58 प्राथमिक शिक्षण विस्तार आधिकारी सर्व साधारण बदली प्रक्रिया तात्पुरती जेष्ठता यादी04/05/20234986KB
59 महिला व बालकल्याण विभागम. बा. क. सर्वसाधारण बदली प्रक्रिया 2023 प्रशासकीय बदली यादी04/05/20231993KB
60 आरोग्य विभाग आरोग्य विभागाकडील- सन 2023 च्या सर्वसाधारण बदल्यांची तात्पुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी04/05/20236616KB
61 सामान्य प्रशासनसर्वसाधारण बदल्या २०२३ प्रशासकीय बदल्या - वि. अ. सां / स.प्र.अ./ क. प्र.अ. / व. स. /क. स.04/05/202312176KB
62 सामान्य प्रशासनसर्वसाधारण बदल्या २०२३ विनंती बदल्या - वि. अ. सां / स.प्र.अ./ क. प्र.अ. / व. स. /क. स.04/05/202311872KB
63 बांधकाम विभाग दक्षिणकनिष्ठ अभियंता पदाची दि. ०१-०१-२३ ची अंतिम जेष्ठता सूची04/05/20234169KB
64 बांधकाम विभाग दक्षिणकनिष्ठ अभियंता पदाची सन २०२३ च्या बदल्यांची तात्पुरती वास्तव जेष्ठता सूची27/04/20233934KB
65 बांधकाम विभाग दक्षिणस्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक पदाची दि. ०१-०१-२३ ची अंतिम जेष्ठता सूची27/04/20232744KB
66 बांधकाम विभाग दक्षिणस्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक पदाची सन २०२३ च्या बदल्यांची तात्पुरती वास्तव जेष्ठता सूची27/04/20231391KB
67 आरोग्य विभाग रा आ अ १५ व्या वित्त आयोगांतर्गत आरोग्य सेवक पुरुष पदाकरिता मुलाखतीस पात्र उमेदवारांची यादी जाहीर करणेबाबत26/04/202372KB
68 सामान्य प्रशासनग्रामस्थांची सनद 2023-2417/04/20231052KB
69 आरोग्य विभाग समुदाय आरोग्य अधिकारी प्रवर्गनिहाय गुणवत्ता यादी १०-३-२०२३10/03/20231286KB
70 आरोग्य विभाग CHO MERITWISE TOAL LIST 10-3-2310/03/202315691KB
71 महिला व बालकल्याण विभागअंगणवाडी सेविका, अंगणवाडी मदतनीस व मिनी अंगणवाडी सेविका रिक्त पदे भरण्याबाबतची जाहिरात08/03/2023762KB
72 आरोग्य विभाग समुदाय आरोग्य अधिकारी सुधारीत प्रशिक्षण निवड यादी दि. ०९-०३-२३09/03/20231152KB
73 आरोग्य विभाग समुदाय आरोग्य अधिकारी या पदाच्या समुपदेशन प्रक्रीयेद्वारे प्रशिक्षण केंद्र निवडीकरिता गुणांकनानुसार निवड झालेल्या उमेदवारांची यादी08/03/20231445KB
74 आरोग्य विभाग 15व्या वित्त आयोग अंतर्गत वैद्यकीय अधिकारी MBBS मुलाखत जाहिरात01/03/2023989KB
75 सामान्य प्रशासनसामान्य प्रशासन विभाग माहिती अधिकार १ ते १७ बाबी21/02/20238646KB
76 आरोग्य विभाग रा आ अ अंतर्गत ९संवर्गाची पात्र अपात्र यादी14/02/202312220KB
77 सामान्य प्रशासनपुणे जिल्हा परिषदेच्या विधी पॅनलवर "विधी सल्लागार" पदी नेमणूक आदेश10/02/20231439KB
78 आरोग्य विभाग वैद्यकीय अधिकारी MBBS मुलाखत जाहिरात07/02/2023913KB
79 आरोग्य विभाग आरोग्य सेवक पदाची सुधारित पात्र अपात्र अंतरिम यादी06/02/20235302KB
80 बांधकाम विभाग दक्षिणकनिष्ठ अभियंता संवर्गाची तात्पुरती जेष्ठता यादी02/02/20237891KB
81 बांधकाम विभाग दक्षिणस्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक तात्पुरती जेष्ठता यादी02/02/20234471KB
82 प्राथमिक शिक्षण RTE २५ टक्के फी प्रतिपुर्ती31/01/202338660KB
83 आरोग्य विभाग समुदाय आरोग्य अधिकारी भरती 2022-23 प्रवेश पत्र बाबत16/01/2023359KB
84 छोटे पाटबंधारे विभागछोटे पाटबंधारे विभाग माहिती अधिकार 2005 अनुषंगाने 1 ते 17 बाबी12/01/20233424KB
85 सामान्य प्रशासनअनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्तीसाठी समुपदेशनास उपस्थित राहणे बाबत12/01/2023299KB
86 सामान्य प्रशासनअनुकंपा तत्वावर नियुक्तीसाठी दि. १५-१२-२०२२ अखेर प्राप्त झालेल्या अर्जांची अंतिम प्रतिक्षासूची11/01/202318380KB
87 आरोग्य विभाग योगा टीचर नियुक्ती आदेश05/01/20232938KB
88 आरोग्य विभाग १५ व्या वित्त आयोगांतर्गत स्टाफ नर्स पदाची निवड व प्रतीक्षा यादी प्रसिद्ध करून समुपदेशन प्रकीयेस उपस्थित राहणे बाबत27/12/202211419KB
89 आरोग्य विभाग राआअ १५ व्या वित्त आयोगांतर्गत आरोग्य सेवक पुरुष पदाची पात्र अपात्र यादी प्रसिद्ध करणेबाबत26/12/20221406KB
90 आरोग्य विभाग राआअ १५ व्या वित्त आयोगांतर्गत वैद्यकीय अधिकारी MBBS पदाची निवड व प्रतीक्षा यादी प्रसिद्ध करणेबाबत26/12/20227013KB
91 महिला व बालकल्याण विभागपुणे जिल्हा परिषद मधील महिला व बालकल्याण विभागाची डॉ. कमला सोहोनी योजना - ग्रामीण भागातील मुलींना व महिलांना व्यावसायिक व तांत्रिक प्रशिक्षण घेणेसाठी त्यांना अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देणेकामी योजना23/12/20222463KB
92 महत्वाची माहितीपुणे जिल्हा परिषद मधील महिला व बालकल्याण विभागाची डॉ. कमला सोहोनी योजना - ग्रामीण भागातील मुलींना व महिलांना व्यावसायिक व तांत्रिक प्रशिक्षण घेणेसाठी त्यांना अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देणेकामी योजना  
93 महत्वाची माहितीअनुकंपा तत्वावर नियुक्तीसाठी दि. १५-१२-२०२२ अखेर प्राप्त झालेल्या अर्जांची तात्पुरती प्रतिक्षासूची  
94 सामान्य प्रशासनअनुकंपा तत्वावर नियुक्तीसाठी दि. १५-१२-२०२२ अखेर प्राप्त झालेल्या अर्जांची तात्पुरती प्रतिक्षासूची21/12/202217181KB
95 प्राथमिक शिक्षण विस्तार अधिकारी शिक्षण श्रेणी -2 दिव्यांग कर्मचारी तात्पुरती यादी06/12/2022862KB
96 प्राथमिक शिक्षण ज्योती सावित्री इंटरनॅशनल स्कूल खानवडी" या शाळेसाठी अनुभवी नामांकित शैक्षणिक संस्थेकडून मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्ज मागविण्यात आलेले होते सदर अर्ज मागविणेची मुदत संपुष्टात आल्यामुळे परत मुदत वाढवून देणेबाबत..05/12/2022295KB
97 आरोग्य विभाग १५ व्या वित्त आयोग अंतर्गत स्टाफ नर्स पदा करिता मुलाखतीस पात्र उमेदवारांची यादी05/12/20224546KB
98 आरोग्य विभाग राष्ट्रीय अभियान अंतर्गत योग प्रशिक्षक सत्र निहाय भरती बाबत02/12/2022483KB
99 प्राथमिक शिक्षण विस्तार अधिकारी शिक्षण वर्ग – ३ श्रेणी -२ पदी पदोन्नती देणेकामी दिव्यांग प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी30/11/2022847KB
100 प्राथमिक शिक्षण कायम विना अनुदान तत्वावर परवानगी दिलेल्या प्राथमिक इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा वगळून अनुदान मागणी गुणदान तक्तानुसार हरकती मागविणेबाबत शाळा -केस्ट एज्युकेशन सोसायटी संचलित मद्रसा-ई- ईस्लामिया प्रायमरी स्कुल कसबा पेठ पुणे10/11/20223921KB
101 प्राथमिक शिक्षण कायम विना अनुदान तत्वावर परवानगी दिलेल्या प्राथमिक इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा वगळून अनुदान मागणी गुणदान तक्तानुसार हरकती मागविणेबाबत शाळा - अखिल भारतीय मराठा शिक्षण परिषदेचे सौ,लक्ष्मीबाई बाबुराव साळुंखे प्राथमिक विद्यालय पुणे10/11/20222562KB
102 प्राथमिक शिक्षण कायम विना अनुदान तत्वावर परवानगी दिलेल्या प्राथमिक इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा वगळून अनुदान मागणी गुणदान तक्तानुसार हरकती मागविणेबाबत शाळा - इक्रमा एज्युकेशन सोसायटी संचलित उम्मत उर्दू स्कूल कोंढवा पुणे ४८10/11/20222612KB
103 प्राथमिक शिक्षण कायम विना अनुदान तत्वावर परवानगी दिलेल्या प्राथमिक इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा वगळून अनुदान मागणी गुणदान तक्तानुसार हरकती मागविणेबाबत शाळा - जनता एज्युकेशन सोसायटी दौंड संचलित जनता प्राथमिक शाळा दौंड ता. दौंड, जि. पुणे10/11/20222641KB
104 प्राथमिक शिक्षण कायम विना अनुदान तत्वावर परवानगी दिलेल्या प्राथमिक इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा वगळून अनुदान मागणी गुणदान तक्तानुसार हरकती मागविणेबाबत शाळा - शिशुविहार शिवनगर संस्थेचे शिशुविहार प्राथमिक शाळा, शिवनगर ता. बारामती जि. पुणे10/11/20222747KB
105 आरोग्य विभाग शुद्धीपत्रक - राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पद भरती जाहिरात ऑक्टोबर 202210/11/2022234KB
106 आरोग्य विभाग आरोग्य सहाय्यक पदाची दि. ०१-०१-२०२२ रोजीची अंतिम सेवाजेष्ठता यादी03/11/20225002KB
107 आरोग्य विभाग आरोग्य पर्यवेक्षक पदाची दि. ०१-०१-२०२२ रोजीची अंतिम सेवाजेष्ठता यादी03/11/20221354KB
108 आरोग्य विभाग औषध निर्माण अधिकारी पदाची दि. ०१-०१-२०२२ रोजीची अंतिम सेवाजेष्ठता यादी03/11/20225002KB
109 आरोग्य विभाग प्रयोग शाळा तंत्रज्ञ पदाची दि. ०१-०१-२०२२ रोजीची अंतिम सेवाजेष्ठता यादी03/11/2022736KB
110 प्राथमिक शिक्षण विस्तार अधिकारी शिक्षण वर्ग -३ श्रेणी-२ चे पदोन्नती पदासाठी तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी14/10/20228388KB
111 महत्वाची माहितीजिल्हा परिषद, पुणे विधी पॅनल - मुलाखतीस अपात्र उमेदवारांची नांवे  
112 महत्वाची माहितीजिल्हा परिषद, पुणे विधी पॅनल - मुलाखतीस पात्र उमेदवारांची नांवे  
113 आरोग्य विभाग राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पद भरती जाहिरात ऑक्टोबर 202201/11/2022661KB
114 आरोग्य विभाग राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पद भरती जाहिरात ऑक्टोबर 202201/11/2022661KB
115 प्राथमिक शिक्षण "ज्योती सावित्री इंटरनॅशनल स्कूल खानवडी" या शाळेसाठी अनुभवी नामांकित शैक्षणिक संस्थेकडून मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्ज मागविण्यात आलेले होते सदर अर्ज मागविणेची मुदत संपुष्टात आल्यामुळे परत मुदत वाढवून देणेबाबत...21/10/2022278KB
116 प्राथमिक शिक्षण Jyoti Savitri International School - Expression of interest12/10/202287KB
117 प्राथमिक शिक्षण EoI for Jyoti-Savitri International School, Khanawadi - Guidelines For the Application12/10/202241KB
118 प्राथमिक शिक्षण ज्योती सावित्री आंतरराष्ट्रीय प्रशाला जाहिरात12/10/2022425KB
119 जि.प.पुणेपुणे जिल्हा परिषद, पुणे अंतर्गत वकिल पॅनल करीता ऑनलाईन गुगल फॉर्म द्वारे अर्ज सादर करण्यास दिनांक १५/१०/२०२२ अखेर मुदतवाढ.30/09/2022122KB
120 आरोग्य विभाग १५व्या वित्त आयोग अंतर्गत स्टाफ नर्स पदाची पात्र अपात्र यादी प्रसिद्ध करणेबाबत20/09/20227313KB
121 महिला व बालकल्याण विभागस्वस्थ बालक स्पर्धा19/09/2022382KB
122 जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन जिल्हा परिषद पुणे मधील जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्ष मधील अभिव्यक्ती स्वारस्य सूचना EOI बाबत03/09/20223980KB
123 सामान्य प्रशासनपुणे जिल्हा परिषद, पुणे अंतर्गत वकिल पॅनल करीता नियुक्तीबाबत - अर्जदाराने सोबत सादर करावयाचे प्रतिज्ञापत्र30/08/2022232KB
124 सामान्य प्रशासनपुणे जिल्हा परिषद, पुणे अंतर्गत वकिल पॅनल करीता नियुक्तीबाबत - जाहिरात30/08/20222242KB
125 प्राथमिक शिक्षण आरटीई  25 टक्के प्रवेश फी प्रतिपूर्ती अनुदान वितरण माहिती-फी प्रतिपूर्ती बिले 202229/08/2022 
126 प्राथमिक शिक्षण आरटीई  25 टक्के प्रवेश फी प्रतिपूर्ती अनुदान वितरण माहिती-फी प्रतिपूर्ती बिले 2017-1829/08/2022 
127 प्राथमिक शिक्षण आरटीई  25 टक्के प्रवेश फी प्रतिपूर्ती अनुदान वितरण माहिती-फी प्रतिपूर्ती बिले 2017-18 व 2018-1929/08/2022 
128 प्राथमिक शिक्षण आरटीई  25 टक्के प्रवेश फी प्रतिपूर्ती अनुदान वितरण माहिती-फी प्रतिपूर्ती परिपत्रके 2017-18 29/08/2022 
129 प्राथमिक शिक्षण आरटीई  25 टक्के प्रवेश फी प्रतिपूर्ती अनुदान वितरण माहिती- फी प्रतिपूर्ती बिले 201929/08/2022 
130 प्राथमिक शिक्षण आरटीई  25 टक्के प्रवेश फी प्रतिपूर्ती अनुदान वितरण माहिती-फी प्रतिपूर्ती बिले 202029/08/2022 
131 प्राथमिक शिक्षण आरटीई  25 टक्के प्रवेश फी प्रतिपूर्ती अनुदान वितरण माहिती-फी प्रतिपूर्ती  बिले 2021-2229/08/2022 
132 सामान्य प्रशासनसहाय्यक प्रशासन अधिकारी संवर्गाची दि ०१/०१/२०२२ रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची29/08/2022785KB
133 सामान्य प्रशासनवरिष्ठ सहाय्यक संवर्गाची दि ०१/०१/२०२२ रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची29/08/20221025KB
134 सामान्य प्रशासनकनिष्ठ सहाय्यक संवर्गाची दि ०१/०१/२०२२ रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची29/08/20222154KB
135 सामान्य प्रशासनकनिष्ठ प्रशासन अधिकारी संवर्गाची दि ०१/०१/२०२२ रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची29/08/2022858KB